Thursday, July 7, 2016

Катедра за италијански јазик и книжевност

Распоред на испити ПРВА ДЕКАДАЕКТС1

Италијански јазик 1
23.08.2016   08.00-12.00 А1+А2
Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1
25.08.2016  11.00-13.00 МЦ
Почетоците на италијанската книжевност и класиците на 14 век
22.08.2016   09.00-10.30 МЦ


ЕКТС 3

Италијански јазик 3
23.08.2016  08.00-12.00  А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 3
25.08.2016 08.00-09.00 МЦ
Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот
22.08.2016  09.00-10.30 МЦ
Италијанска историја и култура1
 26.08.2016 12.00-13.00 МЦ
Историја на италијанскиот јазик 1
25.08.2016 09.00-10.00 МЦ
Теорија на преведување и толкување 1
24.08.2016  09.00-10.00 МЦ

ЕКТС 5

Италијански јазик 5
23.08.2016    12.00-16.00 А1+А2
Синтакса на италијанскиот јазик 1
25.08.2016  11.00-13.00 МЦ
Италијанската поезија на 20 век
 22.08.2016  10.30-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 1
 24.08.2016 09.00-10.00 МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 1
26.08.2016  12.00-13.00 МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 1
25.08.2016  13.00 МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 1
  26.08.2016  10.00-12.00 П10 мак/ит
                       12.00-14.00 П10 ит/мак

ЕКТС 7

Италијански јазик 7
23.08.2016    12.00-16.00  А1+А2
Лексикологија на италијанскиот јазик
25.08.2016 08.00-09.00 МЦ
Италијанската драма и театар на 20 век
22.08.2016  10.30-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка
24.08.2016  10.00-12.00 МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик1
26.08.2016 13.00-14.00 МЦ
Консекутивно толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
30.08.2016  10.00   МЦ
Распоред на испити  ВТОРА ДЕКАДА


ЕКТС 2

Италијански јазик 2
29.08.2016   08.00-12.00  А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 2
 25.08.2016 08.00-09.00 МЦ
Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
 06.09.2016  09.00-10.30 МЦ


ЕКТС 4

Италијански јазик 4
29.08.2016  08.00-12.00 А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 4
 07.09.2016  09.00-11.00 МЦ
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
 06.09.2016  09.00-10.30 МЦ
Италијанска историја и култура 2
31.08.2016  12.00-13.00 МЦ
Историја на италијанскиот јазик 2
25.08.2016  09.00-10.00 МЦ
Теорија на преведување и толкување 2
01.09.2016  09.00-10.00 МЦ


ЕКТС 6

Италијански јазик 6
29.08.2016   12.00-16.00 А1+А2
Синтакса на италијанскиот јазик 2
07.09.2016  09.00-11.00 МЦ
Италијанскиот роман на 20 век
06.09.2016  10.30-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 2
01.09.2016 09.00-10.00 МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 2
31.08.2016 12.00-13.00 МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2
07.09.2016  11.00 МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 2
31.08.2016   10.00-12.00 П10 мак/ит
                      12.00-14.00 П10 ит/мак


ЕКТС 8

Италијански јазик8
29.08.2016   12.00-16.00 А1+А2
Социолингвистика на италијанскиот јазик
15.09.2016  10.00  МЦ
Италијанска книжевна критика
06.09.2016  10.30-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 2
 01.09.2016 10.00-12.00 МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2
 31.08.2016  13.00-14.00 МЦ
Симултано толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
 02.09.2016  10.00 МЦ
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
25.08.2016   09.00-10.00 МЦ

Италијански јазик Ц1 и Ц2 25.08.2016 09.00-10.00 МЦ

Friday, June 24, 2016

Испитот по Теорија на превод и толкување 2
го положиле: 

27687       10 (десет)
27163       10 (десет)
26441       8 (осум)
27186        10 (десет)Испитот по Методика на наставата по италијански јазик 2
Положиле: 

26446          6 (шест)

Wednesday, June 15, 2016

Известување

Впишување на оценките по практика на превод 2 и по практика на превод од италијански на македонски јазик и увид во писмените: четврток 16 јуни во 11.00.

Lingua italiana ekts 6 - risultati della prova scritta

Hanno superato la prova scritta:
26459, 25653, 25695*, 19193, 26457, 24955, 25443, 26444, 24946, 26447, 26440, 26442*
Gli esami orali: giovedi' 16 giugno alle 09.00. La visione dei compiti: giovedi' 16 giugno alle 11.30.

Lingua italiana ekts 8 risultati della prova scritta

Hanno superato la prova scritta:
24931*, 25649, 24917, 25646*, 25647, 25651, 25662, 25661, 25659*, 24913, 25656*
L'esame orale e la visione dei compiti: giovedi' 16 giugno alle 11.30.