Wednesday, June 25, 2014

Катедра за италијански јазик и книжевност

Распоред на испити ПРВА ДЕКАДА


ЕКТС1

Италијански јазик 1
19.08.2014   08.00-12.00  А1+А2
Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1
18.08.2014   09.30-11.00    МЦ
Почетоците на италијанската книжевност и класиците на 14 век
20.08.2014   09.00-10.00  МЦ
+-

ЕКТС 3

Италијански јазик 3
19.08.2014   08.00-12.00 А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 3
25.08.2014   09.00-10.00  МЦ
Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот
20.08.2014    10.15-11.15  МЦ
Италијанска историја и култура1
22.08.2014   09.00-10.00 МЦ
Историја на италијанскиот јазик 1
25.08.2014   08.00-09.00    МЦ
Теорија на преведување и толкување 1
21.08.2014   08.00-09.00  МЦ

ЕКТС 5

Италијански јазик 5
19.08.2014  12.00-16.00     А1+А2
Синтакса на италијанскиот јазик 1
18.08.2014   09.30-11.00   МЦ
Италијанската поезија на 20 век
20.08.2014   11.30-12.30  МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 1
21.08.2014   08.00-09.00   МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 1
22.08.2014   09.00-10.00 МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 1
18.08.2014    11.00   МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 1
21.08.2014     10.00-12.00 мак-ит П10
                       12.00-14.00 ит-мак П10         

Книжевен превод од италијански на македонски јазик 1
21.08.2014    14.00-15.00  П10

ЕКТС 7

Италијански јазик 7
19.08.2014  12.00-16.00     А1+А2
Лексикологија на италијанскиот јазик
25.08.2014  09.00-10.00   МЦ
Италијанската драма и театар на 20 век
20.08.2014   12.45-13.45  МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 1
21.08.2014   09.00-10.30  МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик1
22.08.2014    10.00-11.00 МЦ
Споредбена граматика на романските јазици 1
20.08.2014   09.00
Консекутивно толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
21.08.2014   10.30    МЦРаспоред на испити  ВТОРА ДЕКАДА

ЕКТС 2

Италијански јазик 2
26.08.2014      08.00-12.00  А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 2
02.09.2014     08.00-09.30  МЦ
Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
27.08.2014     08.00-09.00  МЦ


ЕКТС 4

Италијански јазик 4
26.08.2014    08.00-12.00  А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 4
25.08.2014   11.00-12.30   МЦ
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
27.08.2014    09.15-10.15 МЦ
Италијанска историја и култура 2
29.08.2014    08.00-09.00  МЦ
Историја на италијанскиот јазик 2
02.09.2014   08.00-09.30  МЦ
Теорија на преведување и толкување 2
29.08.2014      11.00-12.00 МЦ


ЕКТС 6

Италијански јазик 6
26.08.2014      12.00-16.00  А1+А2
Синтакса на италијанскиот јазик 2
25.08.2014    11.00-12.30  МЦ
Италијанскиот роман на 20 век
27.08.2014     10.30-11.30  МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 2
 29.08.2014    11.00-12.00 МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 2
29.08.2014  08.00-09.00  МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2
25.08.2014   12.30   МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 2
29.08.2014   10.00-12.00 мак-ит П10
                     12.00-14.00 ит-мак П10
             
Книжевен превод од италијански на македонски јазик 2
29.08.2014   14.00-15.00  П10
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
02.09.2014    10.00-11.00  МЦЕКТС 8

Италијански јазик 8
26.08.2014      12.00-16.00  А1+А2
Социолингвистика на италијанскиот јазик
02.09.2014   08.00-09.30   МЦ
Aнализа и интерпретација на италијански книжевни текстови
27.08.2014   11.45-12.45  МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 2
29.08.2014    12.00-13.30  МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2
29.08.2014    09.00-10.00  МЦ
Симултано толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
29.08.2014     13.30  МЦ
Споредбена граматика на романските јазици 2
02.09.2014    09.00
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
02.09.2014    10.00-11.00  МЦ


Известување

Се известуваат сите студенти кои не земале оцена по предметите од Италијанска книжевност, дека сите пријави и списоци се веќе предадени во Деканатот и дека следен термин за земање оцени ќе биде за време на августовската сесија.


Friday, June 20, 2014

Семинар за настава по италиајнски јазик

Институтот Данте Алигиери од Скопје, во соработка со Италијанската амбасада во Скопје и Универзитетот Ка Фоскари од Венеција, и оваа година организира Семинар за обука на наставници по италијански јазик во РМ.
Првата фаза од семинарот ќе се одржи на 20 и 21 јуни 2014 година, во просторијата МЦ, со почеток во петок, 20 јуни, во 17 часот, и втор дел во сабота, 21 јуни, од 9 до 17 часот.
На семинарот, кој ќе го води проф. Лоренцо Гуљелми од Венеција, ќе бидат третирани теми од италијанската култура, филмот, рекламите и стрипот, како и нивната примена во наставата. 

Оцени по книжевност

Се известуваат сите студенти кои немаат земено оцена по некој предмет од областа на Италијанската книжевност дека тоа ќе може да го сторат (или да пратат индекс) во понеделник, 23 јуни во 12 часот.
Проф.д-р Анастасија Ѓурчинова

Thursday, June 19, 2014

VAZNO!!!!

Se molaat studentite koi ne donele prijavi od predmetite Italijanska istorija i kultura, Italijanska kultura i opstesteven kontekst i kontrastivna analiza da gi donesat do utre vo 11 casot vo sprotivno ispitot ke bide ponisten.


Luciana Guido Srempf