Monday, May 25, 2015

Книжевност на барок и просветителство

Испитот го положиле: 26456 = 6, 26446 = 7, 24938 = 6, 26441 = 8, 26458 = 7, 25671 = 9.
Увид и земање оценки: вторник, 26 мај, 12.30 часот

Книжевност I година

Почетоците на книжевноста:
положиле 27178 = 10, 25684 = 6, 25658 = 6, 27173 = 6, 27186 = 7
Хуманизам и ренесанса:
положиле 27176 = 7, 26451 = 9
Увид и земање оценки: вторник, 26 мај, во 12.30 часот.

Sunday, May 24, 2015

Резултати книжевност III и IV година

Поезија
- положиле: 24953, 19218, 25653.
- условно: 23782, 25676, 25654.
Роман
- положиле: 25645, 24916
Драма
- положиле: 23680, 23794, 24941, 19749, 22573, 24930

Увид и устен испит: вторник, 26 мај, 9.30 часот.

Saturday, May 23, 2015

Резултати Морфологија 1, Синтакса 1 и Синтакса 2

Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1

Студентот не го положи писмениот дел од испитот.

Синтакса на италијанскиот јазик 1

Писмениот дел од испитот го положија студентите:

24942
24539
25673
25655 (условно)
24946 (условно)

Синтакса на италијанскиот јазик 2

Писмениот дел од испитот го положија студентите:

25656
25645
25672 (условно)

Устен и увид за сите три предмета : вторник, 26.05.2015 во 9ч.

Информатичка лингвистика за ит. јазик 2: вторник, 26.05.2015 во 12 ч.


Friday, May 22, 2015

устен испит книжевност, петок 11 часот

На устен испит во наведениот термин се допуштаат: 25648, 25651, 24946, 24931