Monday, April 27, 2015

Предавање проф. Мирела Конена
Се покануваат студентите на видеоконференциското предавање на професорката Мирела Конена од Универзитетот во Бари насловено:

Tradurre la canzone d'autore: Georges Brassens

Предавањето ќе се одржи на 29.04.2015 год. (среда) во 15 ч. во Мултимедилајниот центар на Катедрата за италијански јазик и книжевност.


Книжевна вечер за Луиџи Пирандело

Се известуваат студентите дека на ден 28-ми април, вторник, во 20:00 часот, во Младинскиот културен центар ќе се одржи книжевна вечер посветена на италијанскиот писател, Луиџи Пирандело. Краток осврт за делото и значењето на авторот ќе даде проф. д-р Анастасија Ѓурчинова, а акцентот на настанот ќе биде на расказите на Пирандело. Публиката ќе може да погледне избор од интересни кратки филмови снимени по некои од неговите раскази и да се вклучи во дискусија за истите.

Thursday, April 23, 2015

Катедра за италијански јазик и книжевност

Распоред на испити ПРВА ДЕКАДА


ЕКТС 1

Италијански јазик 1
18.05.2015  08.00-12.00  П10, П11, МЦ
Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1
19.05.2015  10.00-11.00   МЦ
Почетоците на италијанската книжевност и класиците на 14 век
21.05.2015 09.00-10.00   А1


ЕКТС 3

Италијански јазик 3
18.05.2015  08.00-12.00 П10, П11, МЦ
Морфологија на италијанскиот јазик 3
19.05.2015  09.00-10.00  МЦ
Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот
21.05.2015  09.00-10.00  А1
Италијанска историја и култура1
22.05.2015   09.00-10.00  МЦ
Историја на италијанскиот јазик 1
19.05.2015   08.00-09.00 МЦ
Теорија на преведување и толкување 1
20.05.2015   08.00-09.00  МЦ

ЕКТС 5

Италијански јазик 5
18.05.2015  13.00-17.00  П10+А1
Синтакса на италијанскиот јазик 1
19.05.2015  11.00-12.00 МЦ
Италијанската поезија на 20 век
21.05.2015     10.30-11.30  А1
Методика на наставата по италијански јазик 1
20.05.2015     08.00-09.00  МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 1
22.05.2015  10.00-11.00  МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 1
19.05.2015   12.00-13.00  МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 1
20.05.2015   09.00-11.00   мак/ит  
                     11.00-13.00   ит/мак   
П10

ЕКТС 7

Италијански јазик 7
18.05.2015   13.00-17.00  П10+А1
Лексикологија на италијанскиот јазик
19.05.2015    09.00-10.00   МЦ
Италијанската драма и театар на 20 век
21.05.2015    12.00-13.00   А1
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка
20.05.2015  09.00-11.00  МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик1
22.05.2015   11.00-12.00  МЦ
Консекутивно толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
20.05.2015    11.30    МЦ


Распоред на испити  ВТОРА ДЕКАДА


ЕКТС 2

Италијански јазик 2
26.05.2015    08.00-12.00  А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 2
27.05.2015  09.00-10.00  МЦ
Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
28.05.2015   09.00-10.00 А1


ЕКТС 4

Италијански јазик 4
26.05.2015  08.00-12.00 А1+А2
Морфологија на италијанскиот јазик 4
27.05.2015  11.00-12.00  МЦ
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
28.05.2015  10.30-11.30 А1
Италијанска историја и култура 2
01.06.2015  10.00-11.00 МЦ
Историја на италијанскиот јазик 2
27.05.2015  10.00-11.00 МЦ
Теорија на преведување и толкување 2
02.06.2015  09.00-10.00  МЦ

ЕКТС 6

Италијански јазик 6
26.05.2015  12.00-16.00  А1+А2
Синтакса на италијанскиот јазик 2
27.05.2015  12.00-13.00 МЦ
Италијанскиот роман на 20 век
28.05.2015  12.00-13.00 А1
Методика на наставата по италијански јазик 2
02.06.2015  09.00-10.00 МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 2
01.06.2015  11.00-12.00 МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2
27.05.2015   13.00-14.00 МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик 2
02.06.2015  10.00-12.00 мак/ит
                     12.00-14.00 ит/мак
П10
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
27.05.2015  10.00-11.00  МЦ


ЕКТС 8

Италијански јазик8
26.05.2015  12.00-16.00  А1+А2
Социолингвистика на италијанскиот јазик
27.05.2015   09.00-10.00 МЦ
Писмен испит за студенти кои не го слушале предметот кај проф. д-р А. Саржоска

03.06.2015 09.00 МЦ
Устен испит за студенти кои го слушале предметот кај проф. д-р А. Саржоска
Италијанска книжевна критика
28.05.2015  13.30-14.30  А1
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 2
02.06.2015   10.00-12.00 МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2
01.06.2015  12.00-13.00 МЦ
Симултано толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
02.06.2015     12.00 МЦ
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
27.05.2015  10.00-11.00  МЦ

ВАЖНО!!!
Сесијата е организирана во две декади: во првата се полагаат непарните испити, а во втората парните. Доколку има студенти кои по некој предмет сакаат да полагаат поинаква комбинација (прво парен, потоа непарен испит), може тоа да го сторат во истите термини, но се молат задолжително да го најават ова кај предметниот професор!

Monday, March 30, 2015

Se izvestuvaat studentite deka konsultaciite so prof. Karmelita Berkli, utre, 31.03.2015, ke se odrzat vo 13h.

Thursday, March 19, 2015

Se izvestuvaat studentite pri Katedrata za italijanski jazik i knizevnost deka ponedelnik, 23.03.2015, e posleden den za dostavuvanje na upatnicite so podatoci za preveduvackite rabotilnici.