Tuesday, July 25, 2017

 
                                                           

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
објавува

КОНКУРС
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+
АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР
за летниот семестар во академската 2017/2018 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии.
Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр.
Времетраење на мобилноста на наставниот кадар: 1 недела (до 5 работни денови).
Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу Универзитетот и ЕУ универзитетите. (Види листа на Еразмус+договори)
Потребни документи за мобилност на студенти:
Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+ или интернет-страната на факултетот:
  • пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
  • договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање , потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус координаторот и согласно  компатибилноста на студиската програма, со факултетот во странство (30ЕКТС);
  • уверение за положени испити на македонски јазик и превод на англиски јазик;
  • најмалку една препорака (на англиски јазик);
  • уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена  од признат центар/школа за странски јазици;
  • уверение за редовен студент-  запишан семестар/година (на македонски јазик);
  • кратка биографија (Europass model).
Висината на стипендијата за студентите изнесува 450-500 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на Универзитетот.
Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.
Потребни документи за мобилност на наставен кадар:
мобилност за наставeн ангажман (teaching):
мобилност за обука (training) :

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.
При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега не користеле Еразмус+ стипендија.
Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата до Еразмус+ координаторот во три примерока на факултетот каде студираат најдоцна до 5 октомври 2017.
(Еден примерок за Еразмус+ коррдинаторот, еден примерок задржува студентот и еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)
Краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот е 10 октомври 2017.
                                   

                                                УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

Tuesday, July 4, 2017

Катедра за италијански јазик и книжевност
Распоред на испити


ЕКТС1

Италијански јазик 1
04.09.2017   08.00-12.00  П10, П11, МЦ
Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1
05.09.2017   11.00  MЦ
Почетоците на италијанската книжевност и класиците на 14 век
25.08.2017    10.00-11.00 МЦ

ЕКТС 2

Италијански јазик 2
07.09.2017   08.00-12.00  П10, П11,МЦ
Морфологија на италијанскиот јазик 2
01.09.2017   08.00  МЦ
Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
06.09.2017  10.00-11.00 МЦ

ЕКТС 3

Италијански јазик 3
04.09.2017   08.00-12.00  П10, П11, МЦ
Морфологија на италијанскиот јазик 3
01.09.2017   08.00  МЦ
Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот
25.08.2017    10.00-11.00 МЦ
Италијанска историја и култура1
31.08.2017   10.00-11.00  МЦ
Историја на италијанскиот јазик 1
01.09.2017   08.00  МЦ
Теорија на преведување и толкување 1
30.08.2017  09.00  МЦ

ЕКТС 4

Италијански јазик 4
07.09.2017   08.00-12.00  П10, П11,МЦ
Морфологија на италијанскиот јазик 4
13.09.2017   09.00  МЦ
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век
06.09.2017  10.00-11.00 МЦ
Италијанска историја и култура 2
  14.09.2017  10.00-11.00  МЦ
Историја на италијанскиот јазик 2
01.09.2017   08.00  МЦ
Теорија на преведување и толкување 2
11.09.2017   09.00 МЦ

ЕКТС 5

Италијански јазик 5
29.08.2017         12.00-16.00 А1
Синтакса на италијанскиот јазик 1
05.09.2017      11.00   МЦ
Италијанската поезија на 20 век
25.08.2017    11.00-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 1
30.08.2017  09.00  МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 1
31.08.2017   10.00-11.00  МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 1
05.09.2017   11.00  МЦ
Практика на преведување  од македонски на италијански јазик
31.08.2017   11.00-13.00  П10

ЕКТС 6

Италијански јазик 6
04.09.2017  12.00-16.00  А1
Синтакса на италијанскиот јазик 2
13.09.2017   09.00  МЦ
Италијанскиот роман на 20 век
06.09.2017  11.00-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик 2
11.09.2017   09.00 МЦ
Италијанската култура и општествениот контекст 2
14.09.2017   10.00-11.00  МЦ
Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2
13.09.2017  09.00  МЦ
Практика на преведување од италијански на македонски јазик

05.09.2017  11.00-13.00   П10                     


ЕКТС 7

Италијански јазик 7
29.08.2017         12.00-16.00 А1
Лексикологија на италијанскиот јазик
01.09.2017   08.00  МЦ
Италијанската драма и театар на 20 век
25.08.2017    11.00-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 1
30.08.2017  10.30  МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик1
31.08.2017    13.00-14.00   МЦ
Консекутивно толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
05.09.2017   09.00  МЦ
ЕКТС 8

Италијански јазик 8
04.09.2017  12.00-16.00  А1
Социолингвистика на италијанскиот јазик
01.09.2017   08.00  МЦ
Италијанската книжевна критика
06.09.2017  11.00-12.00 МЦ
Методика на наставата по италијански јазик-практична подготовка 2
11.09.2017   10.30 МЦ
Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2
14.09.2017   11.00-12.00   МЦ
Симултано толкување од италијански на македонски јазик и од македонски на италијански јазик
11.09.2017   12.00 МЦ
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
01.09.2017   08.00  МЦЦ1  05.09.2017  11.00 МЦ

Ц2  13.09.2017  10.00 МЦ

Ц3 25.08.2017  12.00-13.00 МЦ

Ц4 25.08.2017  12.00-13.00 МЦ

Tuesday, June 20, 2017

оцени книжевност

Се известуваат студентите, доколку има кандидати не си ги земале оцените по некој од испитите по книжевност, дека тоа ќе може да го сторат во четврток, 22 јуни во 9.45 часот.

Friday, June 16, 2017

Se zamoluva studentkata so broj na indeks 25653 da pise mejl na profesorkata A. Gjurcinova -agjurcinova@flf.ukim.edu.mk  vo vrska so ocenata po knizevnost.