Monday, September 1, 2014

Усни испити по книжевност

Увидот и усниот испит по предметите Италијанскиот роман, драма и критика ќе се одржат во среда, 3 септември, според следниот редослед:

10 часот Италијанската книжевна критика (сите студенти се допуштаат на устен испит)
12 часот Италијанскиот роман и Драма на 20 век (не го положиле писмениот дел 24487, 19769)

Се молат студентите да го почитуваат наведениот распоред.


Sunday, August 31, 2014

Информатичка лингвистика

Се молат студентите што треба да полагаат да се јават  на испит на 01.09.2014 (понеделник) во 11.45.

Морфологија на ит. јазик 4

Писмениот испит го положија:

25663
25667

Увидот и усмениот испит се закани за 1.09.2014 (понеделник) во 11ч.

Резултати Синтакса на ит. јазик 1 и 2

Писмениот испит го положија:

24926
24940
23699
24970
24483
24538

Увидот и усмениот испит се закани за 1.09.2014 (понеделник) во 9ч.

Saturday, August 30, 2014


Резултати од испитот по Теорија на превод и толкување 1
25682     7 (седум)
24938     6 (шест)
25684     7 (седум)
24952      7 (седум)

Резултати од испитот по Методика на наставата по итал. јазик 1
24913   8 (осум)
24961    6 (шест)