Friday, June 24, 2016

Испитот по Теорија на превод и толкување 2
го положиле: 

27687       10 (десет)
27163       10 (десет)
26441       8 (осум)
27186        10 (десет)



Испитот по Методика на наставата по италијански јазик 2
Положиле: 

26446          6 (шест)

Wednesday, June 15, 2016

Известување

Впишување на оценките по практика на превод 2 и по практика на превод од италијански на македонски јазик и увид во писмените: четврток 16 јуни во 11.00.

Lingua italiana ekts 6 - risultati della prova scritta

Hanno superato la prova scritta:
26459, 25653, 25695*, 19193, 26457, 24955, 25443, 26444, 24946, 26447, 26440, 26442*
Gli esami orali: giovedi' 16 giugno alle 09.00. La visione dei compiti: giovedi' 16 giugno alle 11.30.

Lingua italiana ekts 8 risultati della prova scritta

Hanno superato la prova scritta:
24931*, 25649, 24917, 25646*, 25647, 25651, 25662, 25661, 25659*, 24913, 25656*
L'esame orale e la visione dei compiti: giovedi' 16 giugno alle 11.30.

Резултати од писмениот испит по Италијански јазик 4

Писмениот  испит  не го положија  следниве  студенти:
27689, 27176, 26462, 26449.
Усниот  испит  и увидот во писмената  ќе  се  изведат  на  20.06.2016 (понеделник) во 9ч.Се молат  студентите  задолжително да присуствуваат  на  истите!